Algemene voorwaarden LunchKidz

 

1. Inleiding

Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds 2006 een vast onderdeel van de schoolorganisatie, hetgeen betekent dat het schoolbestuur er op toe moet zien dat bij de invulling van deze verantwoordelijkheid aandacht moet zijn voor de kindvriendelijkheid en veiligheid van de ruimte. Schoolbesturen hoeven de tussenschoolse opvang niet zelf uit te voeren, maar kunnen deze uitbesteden. LUNCHKIDZ is juridisch geborgd in een stichting. De overeenkomsten tussen LUNCHKIDZ en de basisscholen zijn tot stand gekomen in overleg met de schooldirectie en de betrokken overlegorganen binnen de school.

2. Overeenkomst met LUNCHKIDZ

2.1 Indien ouders/verzorgers gebruik willen maken van tussenschoolse opvang voor hun kind(eren), dan dienen zij hun kind(eren) aan te melden voor de tussenschoolse opvang via de website www.LUNCHKIDZ.nl. Alle ouders van de school dienen een account aan te maken.Hiermee kan de ouder/verzorger de tussenschoolse opvang zelf aanvragen en/of wijzigen.
2.2 Indien de ouder/verzorger niet is ingeschreven via de website, kan het kind niet worden opgevangen.
2.3 De Algemene Voorwaarden LUNCHKIDZ zijn van toepassing op de tussenschoolse opvang. Door in te schrijven via de website verklaart de ouder/verzorger akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden LUNCHKIDZ.

3. Zorg voor het kind bij de tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van de kinderen. Daarom streeft de organisatie er naar dat:

 • tussenschoolse opvang leuk is en dat er een sfeer heerst waarin kinderen zich prettig voelen.
 • kinderen respect hebben voor elkaar en voor de leiding.
 • kinderen leeftijdsgericht worden benaderd.
 • er voldoende spel en activiteitenmateriaal aanwezig is.
 • de omgeving (binnen en buiten) kindvriendelijk en zo aangenaam mogelijk is.
 • de leiding een open en betrokken houding heeft ten opzichte van de kinderen.

4. Het product

LUNCHKIDZ verzorgt tussenschoolse opvang voor kinderen op basisscholen en zorgt voor de volledige organisatie van de tussenschoolse opvang. Dit houdt het volgende in:

 • werving en selectie van vrijwilligers.
 • werving en selectie van de contactpersoon tussenschoolse opvang.
 • het regelen van vervanging bij ziekte.
 • professionele ondersteuning van de vrijwilligers en contactpersonen.
 • het bieden van activiteiten tijdens de tussenschoolse opvang.
 • het betalen van vergoedingen aan vrijwilligers en contactpersonen.
 • het opleiden en trainen van vrijwilligers en contactpersonen.
 • het bijhouden van diverse registraties, waaronder de dagelijkse aanwezigheidsregistratie.
 • het verzorgen van de gehele financiële administratie.
 • het onderhouden van contacten met de school.
 • het informeren van ouders.

5. Tijden tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang vindt plaats tijdens de lunchpauze van de basisschool. De school bepaalt de tijden van de pauze. Er is geen tussenschoolse opvang als de school gesloten is of als er sprake is van een continurooster, tenzij de school hierover afwijkende afspraken heeft gemaakt.

6. Vrijwilliger-kind ratio

LUNCHKIDZ streeft naar een ratio van 15 kinderen per vrijwilliger , de TSO coördinator bekijkt per situatie of het gewenst is dit aantal naar beneden bij te stellen.

7. Contactpersoon tussenschoolse opvang

Vaak wordt er per school door LUNCHKIDZ een coördinator tussenschoolse opvang aangesteld. Het kan ook zijn dat deze coördinator meerdere scholen coördineert. Deze is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang op de betreffende school. Hij/zij is meestal aanwezig tijdens het overblijven en bereikbaar op de dagen dat LUNCHKIDZ tussenschoolse opvang verzorgt. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor ouders voor de dagelijkse gang van zaken.
De TSO coördinator draagt zorg voor het goed functioneren van de TSO, soms voor meerdere scholen en bewaakt de kwaliteit.

8. Aanvang, duur van de tussenschoolse opvang

8.1 De ingangsdatum van de tussenschoolse opvang is de eerste dag waarop het kind gebruik maakt van de tussenschoolse opvang.
8.2 De overeenkomst voor de tussenschoolse opvang is geldig tot wederopzegging of bij het verlaten van de basisschool.

9. Beëindiging van de tussenschoolse opvang

9.1 Er is geen opzegtermijn voor het opzeggen van de tussenschoolse opvang.

10. Tarieven

10.1 We werken met 1 overblijftarief, zowel voor vaste dagen als voor losse overblijfmomenten.
10.2 Ouders dienen hun kind voor 10.00 uur af te melden op de dag dat zij geen gebruik willen maken van de overblijf. Bij geen afmelding zullen de kosten worden doorberekend.
10.3 De tarieven voor de tussenschoolse opvang kunnen jaarlijks worden bijgesteld. Indien wettelijke bepalingen of de specifieke situatie op school dit noodzakelijk maken, kan een tussentijdse prijswijziging worden doorgevoerd.
10.4 Over tariefswijzigingen zal eerst met de schooldirectie gecommuniceerd worden alvorens deze aan te kondigen aan ouders.
10.5 Tariefswijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de start van het nieuwe tarief kenbaar gemaakt aan de ouders.
10.6 De tarieven, geldend voor het huidige jaar, zijn terug te vinden op www.lunchkidz.nl.

11. Automatische incasso

11.1 De ouder/verzorger machtigt LUNCHKIDZ bij inschrijving via de website tot automatische incasso.
11.2 Automatische incasso is een voorwaarde voor deelname aan de tussenschoolse opvang.
11.3 Gedurende het schooljaar worden de kosten voor structurele tussenschoolse opvang per maand achteraf gefactureerd en automatisch geïncasseerd.
11.4 De automatische incasso vindt plaats rond de 5e van de maand, het overzicht ontvangt u rond de 1e van de maand.
11.5 Indien blijkt dat het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden door middel van automatische incasso, dan is de ouder/verzorger in gebreke.
11.6 De ouder/verzorger ontvangt van de organisatie een aanmaning tot betaling.
11.7 Bij uitblijven van betaling na het verzoek tot betaling, ontvangt de ouder/verzorger een aangetekende aanmaning waarin wordt verzocht binnen 10 dagen te betalen. De bijkomende kosten worden aan de ouder/verzorger doorberekend.
11.8 Indien betaling alsnog uitblijft, dan heeft de organisatie het recht haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, op te schorten. Dit houdt in dat het kind onmiddellijk bij LUNCHKIDZ geweigerd wordt totdat betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden.
11.9 De datum van ingang van de weigering zal telefonisch dan wel schriftelijk aan de ouder/verzorger worden gemeld. De contactpersoon zal tevens hiervan op de hoogte worden gesteld.
11.10 Indien de ouder/verzorger in verzuim is m.b.t. de (tijdige) nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, dan komen alle kosten die de organisatie ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte moet maken, voor rekening van de ouder/verzorger.
11.11Wanneer Lunchkidz geen automatische incasso kan uitvoeren en de ouder/verzorger niet de rekening niet betaald, komt er per maand een boetebedrag bij op de rekeking van € 1,50.

12. Uitsluiting

12.1 Kinderen die zich niet houden aan de vastgelegde gedragsregels, kunnen na herhaalde gesprekken met kind, ouders/verzorgers en school, worden uitgesloten voor de tussenschoolse opvang. LUNCHKIDZ kan op deze grond de overeenkomst beëindigen.
12.2 Bij uitblijven van betaling van de verschuldigde kosten, wordt een kind uitgesloten voor de tussenschoolse opvang.
12.3 Beëindiging van de overeenkomst zal schriftelijk gemotiveerd worden medegedeeld.

13. Lunchpakket

De ouder/verzorger dient zelf te zorgen voor een lunchpakket en drinken voor hun kind(eren). De organisatie hecht veel waarde aan een gezonde en verantwoorde lunch voor de kinderen. Snoep, chips of zoete koeken behoren hier niet toe en worden mee terug gegeven naar huis.

14. Privacy

14.1 Het is mogelijk dat er foto’s gemaakt worden van de kinderen, bijvoorbeeld tijdens activiteiten. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website van LUNCHKIDZ of in andere publicatiemiddelen. Indien ouders/verzorgers hier bezwaar tegen hebben, kan dit op het inschrijfformulier kenbaar gemaakt worden.
14.2 Ouders/verzorgers gaan er mee akkoord dat LUNCHKIDZ gegevens uitwisselt met school, voor zover dit in het belang is van het kind.
14.3 LUNCHKIDZ gaat op een vertrouwelijke manier om met de door haar ontvangen gegevens en zal behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen, deze gegevens niet beschikbaar stellen aan derden.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Iedere basisschool is wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid bij de tussenschoolse opvang.
15.2 LUNCHKIDZ is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigen speelgoed, meegebrachte spullen of kleding van het kind.
15.3 Ouder(s)/verzorger(s) blijven zelf aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) tijdens het overblijven is aangericht.
15.4 LUNCHKIDZ is niet wettelijk aansprakelijk voor de kinderen, noch voor de fysieke ruimten van de opvang. De aansprakelijkheidsverzekering van de school wordt geacht deze schade te dekken. LUNCHKIDZ kan in genoemde gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.
15.5 Ouders/verzorgers vrijwaren LUNCHKIDZ voor alle kosten en schade waarin LUNCHKIDZ mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen vanwege het feit waarvoor aansprakelijkheid jegens de ouders/verzorgers is uitgesloten.

16. Wijzigingen Algemene Voorwaarden LUNCHKIDZ

16.1 LUNCHKIDZ is bevoegd om de Algemene Voorwaarden LUNCHKIDZ te wijzigen.
16.2 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden LUNCHKIDZ kunnen niet zonder instemming van de bestuurder/directie worden aangepast.
16.3 De als gevolg van de wijzigingen vernieuwde Algemene Voorwaarden LUNCHKIDZ worden 1 maand voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding schriftelijk aan ouders/verzorgers kenbaar gemaakt.

17. Vragen

Bij vragen en/of problemen kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot de contactpersoon tussenschoolse opvang op de school en/of tot de coördinator.