LunchKidz-Lunchkids-TSO

PRIVACYSTATEMENT

 

Lunchkidz hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit  privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de vennootschap onder firma Lunchkidz, gevestigd aan Van Beekweg 7 te (3851 LP) Ermelo  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65217055, (verder te noemen “Lunchkidz”),

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Lunchkidz persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) leerlingen;
 2. ouders/verzorgers van (potentiële) leerlingen;
 3. bezoekers van www.lunchkidz.nl;
 4. ontvangers van (digitale) nieuwbrieven van Lunchkidz;
 5. alle overige personen die met Lunchkidz contact opnemen of van wie Lunchkidz persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers, vrijwilligers of sollicitanten.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Lunchkidz verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of door het aanmaken van een account in de onlineomgeving) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Lunchkidz zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd);
 3. Lunchkidz heeft ontleend aan andere bronnen.

 

De website van Lunchkidz bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen zoals Facebook en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Lunchkidz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Lunchkidz verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe deze websites en social media platformen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacystatement van deze websites en social media platformen.

 

 1. Doeleinden verwerking

Lunchkidz verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. het uitvoeren van de door haar aangeboden diensten c.q. het doen van een aanbod daartoe aan (ouders/verzorgers van) leerlingen;
 2. het onderhouden van contact, door toezenden van een nieuwsbrief, en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het evalueren van haar dienstverlening aan de hand van door betrokkenen ingevulde evaluatieformulieren;
 4. het verbeteren van de website www.lunchkidz.nl;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website www.lunchkidz.nl.

 

 1. Rechtsgrond

Lunchkidz verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst tot dienstverlening;
 3. een wettelijke verplichting;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor direct marketing en/of het toezenden van nieuwsbrieven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Lunchkidz. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan en/of niet meer kan worden gecontinueerd.

 

 1. Verwerkers

Lunchkidz kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Lunchkidz persoonsgegevens verwerken. Lunchkidz sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Lunchkidz maakt gebruik van een automatiseerder die haar IT-omgeving beheert en beveiligt, haar internetpagina host en slaat persoonsgegevens op in een onlineomgeving die toegankelijk is voor ouders en scholen (te weten TSO-Assistent en ProlesSoftware).

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Lunchkidz deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Voor de uitvoering van haar dienstverlening kan het bijvoorbeeld nodig zijn persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld door Lunchkidz ingeschakelde derden (ZZP-ers en/of vrijwilligers) die de opvang en overblijfmomenten namens Lunchkidz feitelijk verzorgen.

Lunchkidz deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Lunchkidz geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Lunchkidz er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Bewaren van gegevens

Lunchkidz bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 4 genoemde doeleinden.

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lunchkidz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lunchkidz.nl

 

 1. Cookies

Om de website van Lunchkidz goed te laten functioneren maakt de website gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals bedoeld is (functionele cookies) en dat statistieken en bepaalde website functies beheerd kunnen worden.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt verwijderen kunt u terecht op de website van de Consumentenbond.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Lunchkidz behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. De wijzigingen worden op de website van Lunchkidz gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft, voor zover de wet deze rechten toekent, het recht Lunchkidz te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

 

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Lunchkidz door een e-mailbericht te sturen naar info@lunchkidz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een betrokkene zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

 

Ook bij vragen of opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop Lunchkidz persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Lunchkidz door een e-mailbericht te sturen naar info@lunchkidz.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Versie 1.0

12 juni 2018